Säännöt

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry ja sen kotipaikka on Helsinki
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
– syventää Suomen ortodoksisessa kirkossa ja sen jäsenistössä diakonia-, lähetys- ja lähimmäisvastuuta
– edistää Suomen ortodoksisen kirkon lähetys- ja diakoniatyötä
– lievittää aineellistä hätää kriisialueilla maissa
– tukea kohdealueidensa kehittämistä yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa
– tukea nuorten ortodoksisten paikalliskirkkojen kasvua ja kehitystä
– edistää kulttuuriyhteistyötä kohdealueidensa ja Suomen ortodoksisen väestön kesken
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
– toteuttaa lähetys-, kehitysyhteistyö- ja diakoniatyön hankkeita kotimaassa ja ulkomailla paikallisten järjestöjen ja ortodoksisten seurakuntien ja paikalliskirkkojen kanssa
– organisoida yhdessä Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien kanssa paikallisia lähetys- ja diakoniatyön toimikuntia ja rekisteröimättömiä alaosastoja
– toimittaa kohdealueille humanitaarista apua paikallisten ortodoksisten seurakuntien ja paikallisten järjestöjen kautta
– toteuttaa toiminnan edellyttämää viestintä- ja koulutustyötä Suomessa ja kansainvälisesti
Yhdistys voi tehdä yhteistyötä kohdealueilla toimivien suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– järjestää varojen ja avustusmateriaalien keräyksiä
– hakea julkisia humanitaarisen ja hankepohjaisen avun varoja
– järjestää myyjäisiä ja arpajaisia
– vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
3. Jäsenet
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia ja kannatusjäseniä sekä kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, seurakunta, järjestö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, toimikaudet on rajattu kolmeen, ja kerrallaan erovuorossa on 4 jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- ja tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan- ja tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai sähköpostitse.
11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tilintarkastaja, jonka on oltava KHT, HTM tai JHTT, ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt samoin edellytyksin
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen jäljellä olevat varat Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle käytettäväksi Suomen ortodoksisen kirkon ulkomailla tapahtuvaan lähetystyöhön ja avustustoimintaan tai yhdistyksen varat tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Hyväksytty yhdistyskokouksessa Kuopiossa 14.5.2016. ja Patentti- ja rekisterihallituksessa 17.6.2016.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top