Säännöt

Filantropia ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Filantropia ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • syventää Suomen ortodoksisessa kirkossa ja sen jäsenistössä diakonia-, lähetys- ja lähimmäisvastuuta
 • edistää Suomen ortodoksisen kirkon lähetys- ja diakoniatyötä;
 • lievittää aineellista hätää kriisialueilla;
 • tukea kohdealueidensa kehittämistä yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa;
 • tukea nuorten ortodoksisten paikalliskirkkojen kasvua ja kehitystä;
 • lisätä suomalaisten parissa tietoisuutta kohdealueiden todellisuudesta;

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • toteuttaa lähetys-, kehitysyhteistyö- ja diakoniatyön hankkeita kotimaassa ja ulkomailla paikallisten järjestöjen ja ortodoksisten seurakuntien ja paikalliskirkkojen kanssa;
 • tehdä yhteistyötä Suomen ortodoksisen kirkon hiippakuntien, seurakuntien ja lähetys- ja diakoniatyön paikallisryhmien kanssa;
 • toimittaa kohdealueille humanitaarista apua paikallisten ortodoksisten seurakuntien ja paikallisten järjestöjen kautta;
 • toteuttaa toiminnan edellyttämää viestintä-, asiantuntija- ja koulutustyötä Suomessa ja kansainvälisesti;

Yhdistys voi tehdä yhteistyötä kohdealueilla toimivien suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • järjestää keräyksiä
 • hakea julkisia humanitaarisen ja hankepohjaisen avun varoja;
 • järjestää myyjäisiä ja arpajaisia;
 • vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja;
 • omistaa ja hallita tarpeellista kiinteää omaisuutta

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia ja kannatusjäseniä sekä kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, seurakunta, järjestö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5–8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, toimikaudet on rajattu kolmeen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- ja tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan- ja tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tilintarkastaja, jonka on oltava KHT, HTM tai JHTT, ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt samoin edellytyksin
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen jäljellä olevat varat Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle käytettäväksi Suomen ortodoksisen kirkon ulkomailla tapahtuvaan lähetystyöhön ja avustustoimintaan tai yhdistyksen varat tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Hyväksytty yhdistyskokouksessa Joensuussa 27.4.2022. ja Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.5.2022.

Scroll to Top